Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny borykające się z trudnościami w zakresie opieki i wychowywania dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach zaprasza do współpracy wszystkie rodziny które chciały by zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Działania rodziny wspierającej określa art.29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2024r.poz.177 ).
Rodzina wspierająca jest to rodzina lub osoba, która jest otwarta na dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem w zakresie: opiekowania się i wychowywania dzieci w różnym wieku, prowadzenia gospodarstwa domowego, pomagania w wypełnianiu i kształtowaniu podstawowych ról społecznych.

Od rodziny wspierającej oczekuje się pomocy w następującym zakresie:
1) opieki i wychowania dziecka/dzieci;
2) prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca udziela pomocy w szczególności:
1) wsparcia emocjonalnego i porad rodzinie wspieranej w zakresie wychowywania i opieki nad dzieckiem;
2) pomocy dziecku w nauce;
3) monitorowania systematyczności uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i pozaszkolne;
4) stwarzania dziecku możliwości korzystania z zorganizowanych form spędzania wolnego czasu;
5) współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryficach, w tym w szczególności
z asystentem rodziny w zakresie realizacji planu pracy z rodziną;
6) umożliwienia osobom upoważnionym przez Burmistrza Gminy Gryfice przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji działań określonych w umowie;
7) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom pochodzącym z rodziny wspieranej w czasie sprawowania nad nimi faktycznej opieki.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z otoczenia dziecka, które:
1) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
2) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Gminy Gryfice właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Funkcja rodziny wspierającej pełniona jest nieodpłatnie.
Rodzinie wspierającej przysługuje ubezpieczenie OC I NNW w okresie świadczenia pomocy oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z udzielaniem pomocy rodzinie wspieranej w zakresie wynikającym z umowy tj.:
1) zakupu biletów wstępu do placówek kulturalnych;
2) zakupu biletów komunikacji publicznej (komunikacja miejska, PKP, PKS);
3) innych wydatków uzgodnionych z asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym

Umowę z rodziną wspierającą zawiera Burmistrz Gminy Gryfice, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspiernaiu rodziny i pieczy zastępczej.
Burmistrz może upoważnić Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej i zawierania i rozwiązywania umów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
1. Złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach.
2. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
4. Uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
5. Odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach.
6. Podpisać umowę.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w siedzibie OPS w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, Pokój nr 13.
Informacji telefonicznej udzielają asystenci rodzin: Paulina Rogut i Anna Dudzińska tel: 091 38 53 268.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej.
2. Zgoda na współpracę z rodziną wspierającą.
3. Oświadczenie kandydata na pełnienie funkcji rodziny zastępczej.
4. Umowa.
5. Oświadczenie o poniesionych wydatkach.