INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 Programu „Czyste Powietrze”. W Gminie Gryfice zaświadczenia są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwestę wydawanych zaświadczeń reguluje art. 411 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), według tego przepisu:

10g. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
10j. Gospodarstwo domowe tworzą:
1)osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2)osoba fizyczna, o której mowa w ust. 10g, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Jak wynika z powyższej treści przepisu organ uprawniony powinien wziąć pod uwagę osoby spokrewnione lub niespokrewnione będące w faktycznych związku (konkubentów), jeśli wspólnie mieszkają i gospodarują z wnioskodawcą. Zatem przesłanka wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania będzie mieć istotne znaczenie w tym kontekście.

Za jaki okres należy uwzględniać dochód ?
10k. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 10g, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10g – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Powyższy przepis daje wskazówkę, co do okresu który należy wziąć pod uwagę przy ustaleniu przeciętnego miesięcznego dochodu. Przepis ten uzależnia sytuację od okresu w którym wnioskodawca złoży żądanie.
Tak więc jeśli żądanie został złożony:

  1. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku – należy brać pod uwagę przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie,
  2. w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku – należy brać pod uwagę ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie

Obowiązek zebrania dokumentacji
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym o niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
a także inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Obowiązek weryfikacji informacji
Organ jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:
1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;
2 )informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych/pozostawienie bez rozpoznania
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Przyjmowaniem winsoków i wydawaniem zaświadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach zajmuje się Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 385 32 85
Tak można złożyć wniosek o zaświadczenie:
- dostarczyć wniosek osobiście ( wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przez Urzędem Miejskim)
- wysłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37
- wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Druki wniosków dostępne są w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach