2024 04 26 logo opieka

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
współfinansowany jest ze środków pochodzących   z Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie o naborze wniosków do
Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024


Gmina Gryfice i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informują o przystąpieniu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania :   396.324,06 zł

Całkowita wartość :          396.324,06 zł

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Gryfice : od maja  2024 r. do grudnia 2024 r.

Podstawa prawna Programu  - art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 647.1407 i 1429)

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z  niepełnosprawnością  posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z  art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają  w szczególności  na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego,
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Na terenie Gminy Gryfice przewiduje się, że ze wsparcia w ramach programu skorzystają  21 osób  z niepełnosprawnością  w tym: 8 dzieci w wieku do 16 roku życia, 6  osób z orzeczeniem o

znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) , 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne) , 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne) oraz 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 1.

Do Karty zgłoszenia do Programu należy dołączyć kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia (zob. załącznik) za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub osobiście w siedzibie OPS w  Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37 (tel. 913853277).

Termin składania wniosków: do  15 maja 2024 r.              

Załącznik:

  1. Karta zgłoszenia
  2. Klauzula RODO
  3. Klauzula RODO
  4. Program „Asystent osobisty  osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024
    https://samorzad.gov.pl/attachment/0099a860-7261-4ec5-be17-7367c9614b23