Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024
współfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie o naborze  wniosków do
Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
współfinansowanego  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Gmina Gryfice i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że przystąpiliśmy do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania:   135.007,20  zł

Całkowita wartość:          135.007,20 zł

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Gryfice: od maja 2024 r. do grudnia 2024 r.

Podstawa prawna Programu  - art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023 r. poz.   647 późn. zm.)


ADRESACI PROGRAMU :

1. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej,

 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna, o którym mowa w pkt.1 , we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z  niepełnosprawnością  i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą z niepełnosprawnością.


NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?

Wsparcie będzie realizowane w dwóch formach:

1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnoscią, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym  przez uczestnika Programu lub Realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy (przewiduje się, że ze wsparcia skorzysta – 6 osób).

2. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, będą świadczone w ośrodku wparcia; ośrodku/placówce  wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnosciami;  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu niespełniających kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię  gminy realizującego Program (np. miejsce typu DPS itp.).  Pobyt w placówce w ramach usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego wynosi nie więcej niż 14 dni.

( przewiduje się, że ze wsparcia skorzysta – 8 osób.


CELE PROGRAMU :
Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie dysponować będą czasem aby przeznaczyć go na odpoczynek i regenerację jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności OPS będzie uwzględniał faktyczne potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia (zob. załącznik) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie OPS w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37 (tel. 913853277).

Termin składania wniosków: do 15 maja 2024 r.

Załączniki