Zapraszamy do Dziennego Domu Seniora w Gryficach   
Więcej zdjęć Dzienny Dom Seniora to placówka przeznaczona dla mieszkańców Gminy Gryfice, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku 60 i więcej lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie integracji i włączenia społecznego.

Głównym celem działalności Domu jest aktywizacja społeczna, włączanie społeczne osób starszych, integracja seniorów do społeczności lokalnej.

Dom posiada 40 miejsc i będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie w godzinach od 7.00 – 15.00, a w tym czasie zapewni każdemu uczestnikowi m.in.:

 

 • miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, domową atmosferę,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów,
 • dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad),
 • usługi wspierające:
 • organizację czasu wolnego,
 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i rekreacyjnych,
 • stworzenie warunków do: rozwoju samorządności uczestników Domu, samopomocy uczestników, rozwoju integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym, a także zapewnienie pomocy w postaci pracy socjalnej (m. in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rozwijanie kontaktów z rodziną uczestnika oraz otoczeniem)
 • kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej,
 • umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych (w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną i uczestnictwo w życiu społecznym, rozwój pasji i zainteresowań, itp.).

Miejsce w Dziennym Domu Seniora przyznawane jest na wniosek seniora, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Łącznie z wnioskiem senior przedkłada m.in. informację o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce wraz z opinią lekarską o braku zdrowotnych przeciwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach w Dziennym Domu Seniora (druk dostępny u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach).

Miejsce w Domu przyznaje się osobie będącej mieszkańcem Gminy Gryfice, której sytuacja osobista lub rodzinna uniemożliwia lub znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Dzienny Dom Seniora jest finansowany ze środków Gminy Gryfice.

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji osoby zainteresowanej, ustalonej w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Osoby nie przekraczające kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt. Każdy wniosek o przyznanie miejsca w Domu rozpatrywany jest indywidualnie.
Placówka jest przystosowana i przyjmuje osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika/kul.
Jednocześnie placówka nie jest przystosowana do pobytu i nie przyjmuje:

 • osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
 • osób, których stan zdrowia wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii, w tym osób leżących,
 • osób, u których stwierdzono zaawansowane zmiany psychoorganiczne.

W sprawie przyznania miejsca w Dziennym Domu Seniora należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach ul. Plac Zwycięstwa 37, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 38 53 277 lub 91 38 53 280.

Załącznik Nr 1 - do Regulaminu Dziennego Domu Seniora w Gryficach

Załącznik Nr 2 - do Regulaminu Dziennego Domu Seniora w Gryficach