INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
W przypadku Gminy Gryfice przyjmowaniem wniosków, wydawaniem w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Wzór wniosku został określony w Rozporządzeniu z dnia 3 stycznia 2022 r. Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu
Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.
UWAGA! W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek organ tylko poinformuje. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Tam, gdzie piec i kocioł na paliwo stałe - większy dodatek, ale nie zawsze
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r..
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba złoży w gminie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo.
A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r. pozostawia się go bez rozpatrzenia.
Druki wniosków dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w punkcie przyjęć – pokój nr 17 oraz na stronie https://www.ops.gryfice.eu lub https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania
Wnioski przyjmowane są:
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 13.00
od czwartku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonu 91 385 32 46 lub
91 385 32 85
Tak można złożyć wniosek
- dostarczyć wniosek osobiście
- wysłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37
- wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem lub uwierzytelniony przez profil zaufany.

- Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy.pdf

- Nowy_wzr_wniosku_o_wypat_dodatku_osonowego_docx-1.doc