Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
W przypadku Gminy Gryfice przyjmowaniem wniosków, wydawaniem w tych sprawach rozstrzygnięć i decyzji będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Komu przysługuje dodatek osłonowy
Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu
Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:
-  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.
UWAGA! W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez burmistrza decyzji. O tym, że wnioskodawca otrzymał zasiłek organ tylko poinformuje. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.
Według nowelizacji ustawy, dodatek osłonowy jest sumą wartości tegoż dodatku z 2022 roku i kwoty waloryzacji wskaźnikiem 14,4 proc. podzieloną przez 2. Jest to spowodowane wysokością dodatku równą połowie jego wartości sprzed roku.

Wysokość dodatku osłonowego w okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r wynosi:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 487,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 Tam, gdzie piec i kocioł na paliwo stałe - większy dodatek, ale nie zawsze

 Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r.

Druki wniosków dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w punkcie przyjęć – pokój nr 15 oraz na stronie https://www.ops.gryfice.eu lub https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Wnioski przyjmowane są:
od poniedziałku do
środy w godzinach od 7.00 do 13.00
od czwartku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 385 32 85

Tak można złożyć wniosek
- dostarczyć wniosek osobiście
- wysłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37
- wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem
lub uwierzytelniony przez profil zaufany.

- Informacjamacja
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO