W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach zostały utworzone placówki wsparcia dziennego, które są prowadzone w formie:

  1. Świetlicy Środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie, która funkcjonuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 do 19.00
  2. Świetlicy Środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach, które funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00.

Świetlice środowiskowe prowadzą zorganizowaną działalność opiekuńczo - wychowawczą oraz pozwalają na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego po zajęciach szkolnych dzieci.

Każdego dnia zapewniamy wychowankom posiłek w postaci podwieczorków.

Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i bezpłatny.

Wychowankowie świetlicy przyjmowani są na prośbę rodziców bądź prawnych opiekunów po wcześniejszym wypełnieniu karty zgłoszeniowej.

Karty zgłoszeniowe dostępne są w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach w pokoju 3,11,12 i 23 w godzinach przyjęcia interesantów
od 7.30 do 11.00.

Celem działalności świetlic środowiskowych jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadania świetlic:

• tworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w odrabianiu lekcji,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez ich udział w grach i zabawach,
• kształtowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i zasad współżycia społecznego,
• rozwijanie kultury osobistej,
• kształtowanie takich cech jak: samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, motywacja do działania, gospodarność,
• nabywanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, asertywności, radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
• organizowanie dzieciom czasu wolnego.

Formy pracy świetlic:

• edukacyjne – wyrównywanie zaległości w nauce poprzez pomoc w odrabianiu lekcji,
• zajęcia rozwojowe – obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy oraz ryzykownych zachowań,
• organizowanie wychowankom czasu wolnego: gry, zabawy, wycieczki itp.
• zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków: plastyczne, rękodzieła, czytelnicze, kulinarne, układania puzzli, kinomana itp.
• zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny, zasady komunikacji interpersonalnej.