Informacja dla osób nieubezpieczonych, zawierająca wskazówki jak uzyskać uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.).

Decyzja taka może zostać wydana po:

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,

przedłożeniu dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie,

udokumentowaniu zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

stwierdzeniu braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.

Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej a w sytuacjach nagłych na wniosek zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń medycznych.

Przed wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej należy wykluczyć możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.